Privacyverklaring

Het Symfonie-Orkest “Haerlem”, gevestigd in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://symfonieorkesthaerlem.nl

secretaris@symfonieorkesthaerlem.nl

KvK: 40594531

Thomas Stolwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van het Symfonie-Orkest “Haerlem”. Hij is te bereiken via secretaris@symfonieorkesthaerlem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je lid bent van onze vereniging, omdat je als gastspeler of solist meedoet met onze producties, of omdat je donateur bent.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Muziekinstrument
 • Datum ingang lidmaatschap

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via penningmeester@symfonieorkesthaerlem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden van de vereniging

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over je lidmaatschap,de activiteiten en bijeenkomsten van de vereniging
 • Het afhandelen van de betaling van je contributie
 • Aan te tonen dat we voldoen aan vereisten van subsidiegevers ten aanzien van ledenaantal en aantal leden per woonplaats
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: je te informeren over andere muziekactiviteiten
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat op de website en social media
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat in programmaboekjes

Deze gegevens worden bewaard zolang je lid bent van de vereniging.

Na beëindiging van je lidmaatschap worden alleen gegevens bewaard in de financiële administratie, voor zover en zolang als nodig voor de afhandeling van deze administratie.

Alle andere gegevens worden onmiddellijk verwijderd.

Persoonsgegevens van gastspelers

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je uit te nodigen om mee te doen met concerten en repetities
 • Je te informeren over repetities en concerten van producties waaraan je meedoet
 • Afhandelen van betaling van eventuele vergoedingen
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: Vermelden van je naam in programmaboekjes
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat op de website en social media
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat in programmaboekjes

Deze gegevens worden bewaard zolang je aangeeft benaderd te willen worden als gastspeler.

Persoonsgegevens van kopers van toegangskaarten via de website

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” verwerkt jouw persoons/gegevens voor de volgende doelen:

 • Adresgegevens om toegangskaarten te versturen
 • Je naam om de betaling af te handelen
 • Om je uit te nodigen voor concerten

Persoonsgegevens van donateurs

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Adresgegevens om toegangskaarten per post te versturen
 • Je naam om de betaling af te handelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een ledenlijst met e-mailadressen, adressen en telefoonnummers van alle leden wordt ter beschikking gesteld aan alle leden van de vereniging, met als doel de communicatie rondom activiteiten van de vereniging te vergemakkelijken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Symfonie-Orkest “Haerlem” en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@symfonieorkesthaerlem.nl.

Privacyverklaring

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om persoonlijk je verzoek te doen aan de secretaris of de voorzitter.

Indien per e-mail: we zullen je na je verzoek persoonlijk benaderen om zeker te weten dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Symfonie-Orkest “Haerlem” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretaris@symfonieorkesthaerlem.nl. Het Symfonie-Orkest “Haerlem” heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Persoonsgegevens worden niet bewaard op publiek toegankelijke computersystemen, zoals webservers, of systemen die via publiek toegankelijke systemen benaderbaar zijn, zelfs niet op afgeschermde en beveiligde gedeelten van die systemen.